Your Cart

Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tussen u (hierna de Klant genoemd) en ZelfMicrodoseren.nl, (hierna genoemd ZelfMicrodoseren, wij of ons). Door gebruik te maken van de ZelfMicrodoseren website, www.zelfmicrodoseren.nl, en/of de diensten die hierop door ZelfMicrodoseren worden aangeboden, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Definities

 

 • ZelfMicrodoseren betekent het bedrijf gevestigd te Willem Elsschotlaan 1, 1187 WP Amstelveen, onder het bedrijfsnummer 30237691, is onder deze Algemene Voorwaarden de verkoper van Producten.

 

 • Klant is de partij die een Bestelling plaatst voor Producten die op de ZelfMicrodoseren Website worden aangeboden.

 

 • Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen ZelfMicrodoseren en de Klant voor de levering van Producten.

 

 • Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Producten volgens het stapsgewijze proces zoals uiteengezet op de Website.

 

 • Product(en) betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die door ZelfMicrodoseren worden geleverd aan de Klant.
 • Aanbieding is een bepaald Product wat wordt aangeboden tegen een gereduceerde prijs of onder andere afwijkende voorwaarden.

 

 • Privacy Policy is het document op onze Website waarin wordt beschreven hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van alle gebruikers van de Website.

 

 • Website betekent onze website op www.zelfmicrodoseren.nl, waarop de Producten worden geadverteerd door ZelfMicrodoseren.
 1. Algemene toepasselijkheid en wijzigingen

 

 • Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Bestelling die een Klant bij ZelfMicrodoseren plaatst via de Website.
 • Bij het plaatsen van een Bestelling door de Klant dient de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Algemene Voorwaarden te lezen en te begrijpen voorafgaand aan het plaatsen van een Bestelling.
 • Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle wijzigingen, alle documenten waarnaar wordt verwezen, en alle andere juridische kennisgevingen en overeenkomsten die door ZelfMicrodoseren via de Website worden gepubliceerd, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen de Klant en ZelfMicrodoseren met betrekking tot de diensten. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat de Klant een juridisch bindende overeenkomst aan met ZelfMicrodoseren.
 • Alle voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd en die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, worden bij deze afgewezen en zijn niet van toepassing op een Bestelling door de Klant.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. ZelfMicrodoseren zal nieuwe bepalingen formuleren om de nietige bepalingen te vervangen, waarbij zorgvuldig zal worden gekeken naar de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen.
 • ZelfMicrodoseren kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn.
 • De Producten mogen alleen verkocht en geleverd worden aan personen van 18 jaar of ouder. Het bestellen van de Producten is daarom alleen mogelijk als de Klant ten minste 18 jaar oud is. ZelfMicrodoseren kan weigeren om de Producten te verkopen aan een Klant die jonger is dan 18 jaar.
 1. De Producten

 

 • De aangeboden Producten zullen een volledige en nauwkeurige omschrijving bevatten. De beschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het Product door de Klant mogelijk te maken. Waar afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten.
 • De aangeboden Producten bevatten tevens genoeg informatie om aan de Klant duidelijk te maken wat de rechten en verplichtingen zijn van de Klant die verbonden zitten aan het bestellen van dit Product.
 • ZelfMicrodoseren staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de beschrijving, eventueel vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande en toepasselijke wettelijke bepalingen. ZelfMicrodoseren staat er tevens voor in dat het Product geschikt is voor normaal gebruik in lijn met de protocollen op de Website.
 • Kennelijke fouten in de beschrijving en/of de afbeelding van de Producten binden ZelfMicrodoseren niet.
 • Aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Als de Aanbieding niet binnen die specifieke periode wordt geaccepteerd vervalt deze.
 • ZelfMicrodoseren kan niet aan Aanbiedingen worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbieding, of een deel daarvan, een duidelijke fout of vergissing bevat.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. De Bestelling en de betaling

 

 • De Klant sluit een wettelijk bindende overeenkomst af met ZelfMicrodoseren, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 2, op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert en ZelfMicrodoseren deze Bestelling accepteert.
 • De volledige aankoopprijs wordt onmiddellijk voldaan bij het plaatsen van een Bestelling door het opgeven van krediet- of debietgegevens bij de Bestelling door de Klant.
 • De Klant betaalt via een van de methoden die op de Website worden vermeld. Als de Klant via een andere methode tracht te betalen is ZelfMicrodoseren niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade als gevolg van deze actie.
 • De prijzen op de Website zijn inclusief de wettelijke BTW. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • ZelfMicrodoseren is gerechtigd om binnen het toepasselijke recht informatie over de Klant te verzamelen om te bepalen of het verantwoord is om een overeenkomst op afstand aan te gaan met de Klant. ZelfMicrodoseren behoudt zich het recht om op elk moment, voor welke reden dan ook en zonder kennisgeving, een Bestelling van een Klant te weigeren.
 • ZelfMicrodoseren neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige we omgeving voor online betalingen.
 • Indien de Klant niet aan de betalingsverplichting(en) voldoet, zal ZelfMicrodoseren de Klant hierop wijzen. De Klant heeft na deze berichtgeving 14 dagen de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. Doet de Klant dit niet, dan is de Klant boven op het verschuldigde bedrag ook de wettelijke rente verschuldigd en is ZelfMicrodoseren gerechtigd om door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 1. Retourneren en uitoefenen herroepingsrecht

 

 • De Klant is gerechtigd om een Bestelling van een Product te annuleren of herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de volledige Bestelling en zonder opgave van reden. ZelfMicrodoseren mag om een reden vragen, maar Klant is niet verplicht om de reden op te geven. 
 • De Klant dient zorgvuldig om te gaan met het bestelde Product en de verpakking daarvan tijdens de bedenkperiode. De Klant zal het Product uitpakken en/of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals deze dat in een winkel ook zou doen.
 • De Klant zal aansprakelijk zijn voor waardevermindering van het Product ten gevolge van een manier van omgaan met het Product in strijd met 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. ZelfMicrodoseren zal de Klant informeren over deze regels.
 • Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant ZelfMicrodoseren hiervan op de hoogte te stellen door het contact formulier in te vullen op https://zelfmicrodoseren.nl/contact.
 • Wanneer de Klant ZelfMicrodoseren op de hoogte heeft gesteld dat deze het herroepingsrecht uit wil oefenen, dient de Klant binnen 14 dagen vanaf die melding het Product terug te sturen naar ZelfMicrodoseren. Het Product zal worden teruggestuurd in de originele staat, en waar mogelijk in de originele verpakking. ZelfMicrodoseren zal duidelijke instructies geven over de retourzending.
 • De verantwoordelijkheid en risico van tijdelijke uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 1. Levering en verwerking

 

 • ZelfMicrodoseren zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van een Bestelling van een Product.
 • ZelfMicrodoseren behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelhoeveelheid te beperken of service aan een Klant te weigeren. In het geval dat ZelfMicrodoseren een Bestelling wijzigt of deze volledig annuleert, zal ZelfMicrodoseren proberen de Klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal ZelfMicrodoseren geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk is uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst. De Klant heeft in dat geval het recht om de Bestelling zonder kosten te annuleren en heeft recht op onverwijlde restitutie.
 • In het geval van verzending binnen Nederland berust het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten bij ZelfMicrodoseren tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.
 • Bij intenationale verzending berust het risico van beschadiging en/ of vermissing van Producten tot aan de grens bij ZelfMicrodoseren, Klant is verantwoordelijk voor de controle op de legale status van de bestelde producten in het land van bestemming. Indien Producten door douane of andere overheidsinstelling worden tegengehouden is ZelfMicrodoseren op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor vervolgkosten danwel verplicht tot restitutie.
 • Als het afleveradres van de Klant onjuist of onvoldoende gespecificeerd is, of als het pakket niet door de Klant wordt opgeëist, wordt het pakket teruggestuurd naar ZelfMicrodoseren. De Klant is aansprakelijk voor de kosten van een nieuwe verzending.
 1. Aansprakelijkheid

                                            

 • Kan ZelfMicrodoseren niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Bestelling voldoen door overmacht, dan is ZelfMicrodoseren niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waar ZelfMicrodoseren ten tijde van de Bestelling geen rekening mee kon houden en waardoor de Klant de normale uitvoering van een Contract redelijkerwijs niet kan verlangen, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en rellen, sabotage, terrorisme, verstoring van de energie, overstroming, aardbeving, pandemie of epidemie, brand, overheidsmaatregelen, transportproblemen en andere verstoringen binnen ZelfMicrodoseren.
 • ZelfMicrodoseren is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door de uitvoering van de Bestelling door ZelfMicrodoseren zelf of door derden, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ZelfMicrodoseren, mits dit kan worden aangetoond door de Klant.
 • ZelfMicrodoseren is vooral niet aansprakelijk voor het gebruik van de Producten op een andere manier dan voorgeschreven in de beschrijving van een Product. Door het plaatsen van een Bestelling accepteert de Klant de volledige verantwoordelijkheid over de Producten, het gebruik daarvan en de mogelijke gevolgen.
 • Indien ZelfMicrodoseren aansprakelijk wordt geacht, is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot directe schade. ZelfMicrodoseren is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 • De Klant vrijwaart ZelfMicrodoseren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Als ZelfMicrodoseren aansprakelijk wordt gehouden door een derde partij met betrekking tot de Bestelling, is de Klant verplicht om ZelfMicrodoseren alle gerelateerde kosten te betalen en is de Klant verplicht om de verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid rechtstreeks op zich te nemen door de derde partij ervan in kennis te stellen dat ZelfMicrodoseren niet aansprakelijk is, maar de Klant zelf.
 • De Klant is aansprakelijk voor alle schade die ZelfMicrodoseren lijdt als gevolg van een tekortkoming die aan de Klant is toe te rekenen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.
 1. Gebruik van deze Website

 

 • ZelfMicrodoseren behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom in de door haar geproduceerde werken, inclusief de Website, het ontwerp van de Website, zoals de software, broncode, tekst, afbeeldingen en alle andere inhoud zijn auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen die toekomen aan ZelfMicrodoseren.
 • De Klant mag niet de inhoud van deze Website op enigerlei wijze reproduceren, publiceren, verzenden, distribueren, weergeven, wijzigen of exploiteren.
 • ZelfMicrodoseren kan het gebruik van de gehele of gedeelte van de Website op elk moment en om welke reden dan ook beperken, zonder enige aansprakelijkheid voor ZelfMicrodoseren, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving.
 • ZelfMicrodoseren biedt geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website. ZelfMicrodoseren behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Website of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website uit te voeren. ZelfMicrodoseren kan de Website verbeteren en wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies introduceren. Onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd op een moment dat het gebruik van de Klant het minst wordt beïnvloed.
 1. Klachten

 

 • De Klant zal bij klachten over de diensten van ZelfMicrodoseren of een Bestelling ZelfMicrodoseren hierover informeren zodat partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
 • De Klant dient ZelfMicrodoseren in ieder geval twee (2) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 1. Toepasselijk Recht

 

 • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank van Amsterdam is bevoegd (in eerste instantie) kennis te nemen van enig geschil tussen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij wettelijk anders is vereist
0
0
Winkelwagen
Er zit niks in je winkelwagenNaar de winkel pagina
Calculate Shipping
Deze producten vindt je misschien interessant
Deze producten vindt je misschien interessant

Wil je misschien 10% korting?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, we beloven dat we je niet te veel zullen mailen!